ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
Ръководство за родители

Въведение

Това ръководство се отнася за родители на деца, които кандидатстват за общински детски заведения на територията на Столична община.

Ако все още не сте регистрирани, изберете „Нова регистрация" от началната страница в сайта на ИСОДЗ и следвайте инструкциите за създаване на нови профили на членовете на семейството. Повече за процеса на регистрация и създаване на профил в ИСОДЗ, можете да видите от демонстрационното филмче. Оттам нататък ще преминете през същите стъпки, както и регистрираните родители, като въвеждате информация във всички полета.

Общи положения

Организацията на профилите се състои от три основни секции - „Начало", „Деца" и „Родители". В секцията „Начало" се съдържа обобщена информация за въведените данни на членовете на семейството и списък от необходимите действия за допълване на профилите. В секция „Деца" се съдържат профилите на децата, които имат отделни подсекции „Профил", „Критерии / Точки", „Кандидатури", „Необходими документи" и „Кореспонденция”. В секция „Родители" са профилите на родителите/настойниците. В секция „Кореспонденция" се съдържа цялата кореспонденция с екипа за поддръжка и достъп до формата за обратна връзка.

Поради твърде разнообразния характер на съвременното българско семейство, системата не прави разлика между семейство, което има сключен брак, и семейство, което живее заедно в едно домакинство без сключен брак. ИСОДЗ позволява едно дете да бъде включено само в един семеен профил, а един родител да регистрира профила само на едно семейство.

Съгласно решение на Работната група, взето на заседанието на 18.03.2015 г., в случаите, когато в едно семейство се отглеждат деца от различни бракове или различни съжителства без брак на родителите/настойниците, при записване на класирано дете, задължително трябва да се представят удостоверения за настоящ адрес за всички деца, вписани в семейния профил, издадени преди датата на класирането.

1. Заявяване на критериите и изчисляване на точките:

1.1. Отворете подсекция „Критерии / Точки". Внимателно прочетете всеки от критериите и преценете дали отговаряте на условията. Прочетете допълнителните указания за всеки критерий. Пишете ни чрез формата за обратна връзка, ако не сте сигурни.

1.2. Ако критерият се определя автоматично, сравнете дали е определен според вашите очаквания. При несъвпадение, коригирайте данните в профилите.

1.3. Ако критерият се определя чрез заявление и отговаряте на условията, натиснете бутона „Заяви". Отговорете на въпросите и въведете допълнителни данни.

1.4. Внимателно прочетете необходимите документи за доказване на валидност на критериите. Трябва да предоставите точно тези документи с указното съдържание при записване на детето на място в детското заведение. В противен случай записването ще бъде отказано.

1.5. След като преминете през всички критерии, вижте общите точки и подточки, които получавате. Имайте предвид, че точките са различни за всяка отделна кандидатура, защото зависят от реда на кандидатурата и от това кои допълнителни критерии се начисляват при кандидатстване в съответното детско заведение.

Забележка: Допълнителните критерии, даващи предимство при кандидатстване в Самостоятелните детски ясли (СДЯ) са приети от СОС и важат за всяка една ясла.

2. Актуализация и подредба на кандидатурите:

2.1. Отворете подсекция „Кандидатури". Подредете кандидатурите по ред на желанията, като използвате стрелките.

2.2. Може да добавите кандидатури с бутона „Добави кандидатура". Желателно е преди това да сте се ориентирали за местоположението на детското заведение. Избирате административния район визуално на картата или от менюто. След това избирате детското заведение от списъка на всички заведения в този район. Повече за процеса на добавяне, подредба и премахване на кандидатури, можете да видите от демонстрационното филмче.

2.3. Добавени кандидатури винаги се подреждат най-отдолу в списъка. Може да коригирате подредбата, използвайки стрелките.

2.4. При всяка актуализация на данните или промяна на подредбата на кандидатурите, точките за всяка кандидатура се преизчисляват. Разгледайте внимателно списъка с кандидатури и точките, които те имат. Точно същите числа (в десети са подточките от допълнителните критерии) ще се виждат в списъците на чакащите.

2.5. Може да премахнете кандидатура, като натиснете бутона „Премахни" в същия ред на таблицата.

3. Проверка на данните:

3.1. Върнете се в секция „Начало". Ако на началната страница виждате информация в червено за непопълнени полета, натиснете върху нея и ще отидете на съответната страница. Проблемните полета са означени в червено. Допълнете полетата и натиснете бутона „Запиши".

3.2. Началната страница съдържа и имената на родителите/настойниците и децата в семейството. Проверете дали всички профили са налице. Необходимо е всички родители да са въведени. Не е необходимо всички деца да имат профил, ако са по-големи от възрастта за детско заведение - освен ако не сте многодетно семейство. Винаги може да проверите въведената информация и кандидатурите си, като влезете в системата отново с адреса на Вашата е-поща и съответната парола. Ако забравите паролата, натиснете връзката „Забравена парола" и следвайте инструкциите.

Приложение: Уточнения за критериите

Общи критерии:

Критерий
Уточнения
К1.
Постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община на поне единия от родителите/ настойниците
- за постоянен адрес - 3 т.
- за настоящ адрес - 2 т.
Определя се автоматично от адресната регистрация на територията на Столична община на родителите/настойниците, посочени в семейния профил.

При записване трябва да представите лична карта (за постоянен адрес) или удостоверение от съответната общинска администрация (за настоящ адрес), издадено преди датата на класиране на детето.

К2.
Постоянен или настоящ адрес на територията на административния район на детската градина на поне единия от родителите/настойниците - 1 т. Определя се автоматично от района на местоживеене на семейството, посочен в семейния профил.

При записване трябва да представите лична карта (за постоянен адрес) или удостоверение от съответната общинска администрация (за настоящ адрес), издадено преди датата на класиране на детето.

К3.
Работещ родител /или в отпуск за гледане на дете/, който е социално осигурен - по 1 т. за родител Определя се автоматично от данните за трудовия статус на родителите (сумата от точките по К3 и К4 е максимум 2 т.).
При записване трябва да представите:

- за работещ родител по трудово или служебно правоотношение – служебна бележка от работодателя или осигурителя, която съдържа изходящ номер, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя; копие на трудова, служебна или осигурителна книжка, като лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения (лицата, работещи в МВР, МО, ДАНС, НСО и др. подобни структури представят само служебна бележка);

- за самоосигуряващ се родител - копие от платежни документи за внесените осигурителни вноски преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП;

- за работещ родител в страна, членка на Европейския съюз - легализиран превод на документа въз основа на който родителите полагат труд, издаден не по-рано от един месец преди датата на класирането;

- за родител в отпуск за гледане на дете - служебна бележка от работодателя, че родителят е в отпуск за гледане на дете; копие на трудова или служебна книжка, като лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения.

- за родител, работещ по договор за управление - служебна бележка от работодателя, че е осигурен за всички осигурителни случаи, която съдържа изходящ номер, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.

К4.
Родител, който е редовен студент във ВУЗ на територията на Столична община - по 1 т. за родител Определя се автоматично от данните за трудовия статус на родителите (сумата от точките по К3 и К4 е максимум 2 т.).
Родителят трябва да е редовен студент в акредитирано висше училище (ВУЗ) на територията на Столична община.

Ако едновременно работите и сте редовен студент, ползвате само една точка по К3 и К4 - сумата от точките по двата критерия не може да надвишава 2 т. Ако сте прекъснали следването си за гледане на дете, ще получите точка по К4. Редовните докторанти също се включват в този критерий.

При записване трябва да представите:
- за родител, който е редовен студент - служебна бележка от акредитиран ВУЗ на територията на Столична община.

- за родител, записан за редовна докторантура – копие от Заповед за зачисляване в редовна докторантура.
К5.
Детето посещава самостоятелна общинска детска ясла на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване - 1 т. Важи само при кандидатстване в 1-ва градинска група. Определя се автоматично от статуса на детето.

Предимството ще се начисли автоматично при изпълнение на условието за посещение на СДЯ не по-малко от 6 месеца. Месеците посещение се отчитат към момента на записване.

При сливане на СДЯ с ДГдетето, посещаващо преобразуваната СДЯ най-малко 6 месеца преди записване ползва предимство по К5.

К6.
Дете на почасова организация в посещаваната общинска детска градина най-малко 6 месеца преди записване – 1 т. Определя се автоматично от ИСОДЗ.

Социални критерии (под квота само за първо класиране с прием от месец септември):

Критерий
Уточнения
К6.
Деца-сираци - 6 т. Заявява се в ИСОДЗ.
Информация за майката и бащата по Удостоверение за раждане трябва да бъде въведена правилно в профила на детето.

При записване трябва да представите Акт за смърт и Удостоверение за раждане на детето.

К7.
Деца-полусираци - 3 т.
К8.
Деца, на които поне един член на семейството е с трайно намалена работоспособност от 71 % до 100 % - 3 т. Заявява се в ИСОДЗ. Трябва да посочите родител или брат/сестра, който има намалена работоспособност, като задължително се въвеждат номера и датата на решението на ТЕЛК.
При записване трябва да предоставите оригиналното решение на ТЕЛК.

Кандидатстващи деца с ТЕЛК не получават точки по този критерии. Родителите на тези деца и на децата със специални образователни потребности съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община и т.2.2.4 от Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община подават документи на място в детските заведения.
К9.
Дете с неизвестен родител или с родител с отнети родителски права - 3 т. За неизвестен родител - определя се автоматично от данните в профила на детето за родителите по Удостоверение за раждане.

За отнети родителски права – заявява се в ИСОДЗ. Трябва да посочите родителя, чиито родителски права са отнети. Ако не са въведени данните за този родител в профила, трябва да ги добавите.
При записване трябва да предоставите съдебно решение за отнети родителски права.

К10.
Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и осиновено дете - 3 т. Заявява се в ИСОДЗ. Трябва да потвърдите, че детето е настанено в приемно семейство или е осиновено.

При записване трябва да предоставите съдебно решение или писмо от съответната Дирекция „Социално подпомагане" за деца, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки или съдебно решение за осиновени деца.

К11.
Деца в риск, съгласно определението по §1, т. 11, букви „б" и „в" от Закона за закрила на детето - 3 т. Заявява се в ИСОДЗ.

При записване трябва да представите писмо от „Отдела за закрила на детето" към дирекция „Социално подпомагане".

К12.
Деца от многодетни семейства с три и повече деца от едно домакинство - 2 т. Определя се автоматично от профилите на децата в семейството.

Необходимо е да създадете профили на всичките деца в семейството, независимо от тяхната възраст. Децата, които са навършили 18 години, не се водят от същото семейство, освен ако не продължават образованието си като редовни студенти.

При записване трябва да представите Удостоверения за раждане на всички деца в семейството. За студентите трябва да предоставите служебна бележка от висшето училище.

К13.
Деца-близнаци - 2 т. Определя се автоматично от профилите на децата в семейството.

При записване трябва да представите Удостоверения за раждане на всички деца в семейството.

При записване винаги се представя лична карта на родителя (или нотариално заверено копие, ако записването се извършва от упълномощено лице) и Удостоверение за раждане на детето, както и всички допълнителни документи според критериите. Подробен списък на съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записване е даден в профила на всяко дете - подсекция „Необходими документи".

Всяко дете получава допълнителни точки по реда на посочените от родителя (настойника) СДЯ и ДГ, за които кандидатства:

  • за детското заведение по първо желание - 3 т.
  • за детското заведение по второ желание - 2 т.
  • за детското заведение по трето желание - 1 т.

Допълнителни критерии за детските градини:

Всяка ДГ, на основание чл. 25, ал. 2, т. 6 и чл. 150, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, по решение на Педагогическия съвет приема допълнителните критерии за прием на деца. В заседанията на Педагогическия съвет могат да участват представители на родителските настоятелства. Приетите критерии се съгласуват с Дирекция „Образование" на Столична община.

В съответствие с чл. 13 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община, Педагогическият съвет на всяко детско заведение ежегодно приема кои от допълнителните критерии да носят предимство при приема на деца в съответната детска градина.
Избраните от педагогическия съвет допълнителни критерии се обявяват всяка календарна година едновременно с обявяване на свободните места за прием от месец септември през съответната година, както следва:

  • от директора на детската градина на видно място в детското заведение
  • в профила на всяка детска градина в ИСОДЗ.

Допълнителни критерии
Необходими документи
ДК1.
Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември - 0,1 т.
Определя се автоматично от профилите на децата в семейството.

При записване трябва да представите Удостоверения за раждане на децата.
ДК2.
И двамата родители на детето работят (вкл. в отпуск за гледане на дете) или са редовни студенти - 0,1 т.
Важат документите по общи критерии К2 и К3.
ДК4.
Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие - 0,1 т.
Служебна бележка от общинското детско заведение/училище.

Критерият важи само за родител/настойник.
ДК5.
Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина – 0,1 т. При записване трябва да представите:

- за работещ родител/настойник по трудово или служебно правоотношение или родител/настойник в отпуск за гледане на дете – служебна бележка от работодателя или осигурителя, съдържаща информация за административния район на месторабота на родителя/настойника. Служебната бележка трябва да съдържа изходящ номер, мокър печат с подпис и ЕИК;

- за родител с допълнителен трудов договор – служебна бележка от работодателя или осигурителя, съдържаща информация за административния район на месторабота на родителя/настойника, съдържаща изходящ номер, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя или копие на трудовия договор.

ДК6.
Детето има брат/сестра, които са родени с разлика по-малка от 24 месеца – 0,1 т. Определя се автоматично от профилите на децата в семейството.

При записване трябва да представите Удостоверения за раждане на децата.

Не се начислява точка по този критерий за деца-близнаци.


Допълнителни критерии за самостоятелните детски ясли:

Допълнителни критерии
Необходими документи
ДК1.
Детето има брат/сестра, които са записани в съответната СДЯ и не са приети в ДГ – 0,1 т. Определя се автоматично от профилите на децата в семейството.

При записване трябва да представите Удостоверения за раждане на децата.

ДК2.
Месторабота на родителите в административния район на СДЯ – 0,1 т. - за работещ родител/настойник по трудово или служебно правоотношение или родител/настойник в отпуск за гледане на дете – служебна бележка от работодателя или осигурителя, съдържаща информация за административния район на месторабота на родителя/настойника. Служебната бележка трябва да съдържа изходящ номер, мокър печат с подпис и ЕИК;

- за родител с допълнителен трудов договор – служебна бележка от работодателя или осигурителя, съдържаща информация за административния район на месторабота на родителя/настойника, съдържаща изходящ номер, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя или копие на трудовия договор.

ДК3.
Детето има брат или сестра, които са родени с разлика по-малка от 24 месеца – 0,1 т. Определя се автоматично от профилите на децата в семейството.

При записване трябва да представите Удостоверения за раждане на децата.

Не се начислява точка по този критерий за деца-близнаци.

ДК4.
Детето има поне един родител/ настойник, които са с медицинско образование и работят в общинско лечебно и здравно заведение на територията на Столична община не по-малко от 6 месеца година преди заявяване на предимство в ИСОДЗ. Служебна бележка от лечебното/здравното заведение.

Критерият важи само за родител/настойник.

Списъкът на общинските лечебни заведения на територията на Столична община може да видите на адрес: https://sofia.myhealth.bg/dkc


В случаите, когато за едно и също детско заведение броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия - с равен брой точки, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура по генериране и присъждане на случайни числа.

Специални образователни потребности (СОП):

Правило
Уточнения
2.2.4.
Децата със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, както и тези със заболявания с решение на ЛКК или ТЕЛК се приемат на място в ДГ съгласно действащата нормативна уредба. - Децата със СОП не участват в общото класиране. Те са със специален прием съгласно решенията на съответните комисии във всяко ДЗ.

- Към РИО на МОН има създаден Екип за комплексно педагогическо оценяване, който дава препоръка за конкретно ДЗ, където детето може да бъде интегрирано в обща група.

- Децата с хронични заболявания, както и тези със заболявания с решение на ЛКК или ТЕЛК се приемат на място в детските заведения, като броят им за всяка група не трябва да надхвърля 10.

- Директорът на ДЗ може да откаже записване на дете със СОП съгласно т. 2.3.6. от Правилата, съобразно изискванията на чл. 28, ал. 3 от ППЗНП в случай, че родителят/настойникът не е заявил в ИСОДЗ - на място при директора, че детето е със СОП.

2.2.11.
Класирането на деца от 10-месечна до тригодишна възраст в специални детски градини или детски градини със специални групи се извършва от специализирана комисия, назначена на място в детската градина. Информация за класираните деца се подава от директора на детската градина в ИСОДЗ.Класирането на деца от 10-месечна до тригодишна възраст с нарушен слух и имплантиран кохлеарен имплантант за прием в профилирана ДЯ №35 за деца с нарушен слух - район „Триадица" се извършва от директора на ДЯ № 35. Родителите представят медицински документ - решение на ДЕЛК. Приемат се до 4 деца с нарушен слух в една група. Информация за класираните деца се подава от директора на ДЯ в ИСОДЗ.